image പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിനും ഇടയില്‍ ഭാരത ഉപദ്വീപിന്‍റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കേരളം പ്രകൃതിഭംഗിയില്‍ അനുഗ്രഹീതമാണ്. 44 നദികളും അവയുടെ കൈവഴികളും കായലുകളും ഈ നാടിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്നു. ഹരിതാഭ നിറഞ്ഞ വനങ്ങളും നീലജലാശയങ്ങളും കനകനിറമാര്‍ന്ന സമുദ്രതീരങ്ങളും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സസ്യജന്തു സമ്പത്തും പ്രകൃതി കേരളത്തിനു കനിഞ്ഞേകിയ അമൂല്യ വരദാനങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും ശുചിത്വത്തെപ്പറ്റിയും ഉയര്‍ന്ന അവബോധം പുലര്‍ത്തുന്നവരാണ് കേരളജനത. ജലമലിനീകരണത്തിന്‍റെ നിവാരണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടി നിയമസഭയില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് കേരളമാണ്. 1974- ലെ ജലമലിനീകരണ നിവാരണവും നിയന്ത്രണവും നിയമത്തിനു കീഴില്‍ ആദ്യമായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോര്‍ഡ് രൂപീകൃതമായതും കേരളത്തിലാണ്.

QUOTATION NOTICE - Advertisement

Walk in Interview for the post of   GIS Specialist-1

Deputation appointment for the post of AEE

Notice Issued to Thrissur Corporation Levying Environmental Compensation

 Notice Issued to Thiruvananthapuram Corporation Levying Environmental Compensation

Guidelines For Transfer Order-Board Employees

Deputation appointment for the post of Assistant Environment scientist

e-Tenders invited for the supply and installation of LCMS-MS for kerala state pollution control board-central laboratory- Ernakulam

Kerala State Pollution Control Board -Constitution of new board members

QUOTATION NOTICE-Advertisement

Deputation Appointment For The Post Of AEE

Press Release-Idol Immersion

Environmental clearance letter

e-Tenders invited for the supply of 200 packets of Glass Micro Fiber Filter sheets for Respirable Dust Sampler

Posting order of Technical Assistant- at District Office Kollam

House building advance to board Employees

Posting order of Technical Assistant at District Office Kollam

Transfer and posting of Officers-Orders issued

Posting Order of Technical Assistant Thiruvananthapuram District Office

Posting order of Technical Assistant Pathanamthitta office

Posting Order of Technical Assistants-Kollam District Office

PRESS RELEASE-RECRUITMENT IN TVM DISTRICT OFFICE

Posting order of new RTI Officers

PROCEEDINGS-TRANSFER ORDERS

TENDER NOTICE-MAINTENANCE

ADVERTISEMENT-RE-TENDER NOTICE

PROCEEDINGS-REVISION OF DELEGATION OF POWERS-ORDERS ISSUED

PROCEEDINGS-TRANSFER ORDERS ISSUED

Notice-Renovation of Central Lab-Expression of Interest

Quotation notice-Engagement of security Personnels 

PRESS RELEASE-BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE AWARD-JUNE 5-2019

       Promotion Orders - DPC meeting

Proceedings-Restoration of seniority

  OUOTATION NOTICE-QUOTATIONS INVITED FOR PRINTING AND SUPPLYING OF STATIONARY ITEMS

         OUOTATION NOTICE

PRESS RELEASE-NEW CATEGORIZATION OF INDUSTRIES

TENDER NOTICE-Limited Tender for bulk supply of "Computers, ADF Scanners & Printer"

EASE OF DOING BUSINESS

Online Continious Real Time Monitoring data of Industries can be viewed on  https://keralapcb.glensserver.com/public/graph.html

QUOTATION NOTICE

E-TENDER NOTICE

Quotations Invited for the printing and supply of Annual Report of the Board

Promotion and transfer Orders - DPC meeting

POSTING ORDER-CIVIL ENGINEER for Air and Water Quality Data Compiling and Publishing /Building Construction follow up works 

 RANK LIST-CIVIL ENGINEER for Air and Water Quality Data Compiling and Publishing /Building Construction follow up works 

 SOP for Utilization of Spent Sulphuric Acid to manufacture Para Amino Benzene Sulphonic Acid under Rule 9 of the Hazardous and Other Wastes 9 (Management and Transboundary Movement) Rules,2016-reg

Air and Water Quality Data Compiling and Publishing /Building Construction follow up works - Civil Engineer Walk in Interview  

KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD-ESTABLISHMENT-GROUP PERSONAL ACCIDENTAL INSURANCE SCHEME TO THE STAFF - RENEWAL FOR THE YEAR 2019

QUOTATION-Printing and Supply of 500 copies of the pension payment order of the Board

RECRUITMENT- WALKING INTERVIEW FOR COMMERCIAL APPRENTICE IN TVM DO

POSTING ORDER AE DO TVM

Tender for Providing, Installing,Testing,Design of Passenger Lifts at Regional Office Ernakulam

POSTING ORDER OF AE

water quality monitoring in the flood affected area - vehicle allocation

Inventory of Hazardous Wastes- Thriruvananthapuram Region

Inventory of Hazardous Wastes - Ernakulam Regional Office

Inventory of Hazardous Wastes - Kozhikode Regional Office

Limited Tender Notice for purchase of Tablet PCs

Posting Order AS EKM Region

Well water Quality Monitoring in flood affected wells(Wellcare)

Assistant Scientist Rank List Ernakulam

Water quality monitoring in the flood affected area on 08-09-2018 to 09-09-2018

Allotment of Boards vehicles for water quality monitoring in the flood affected area

Press release - Idol immersion 2018

Bond Format for Assistant Engineers 

Posting Order AE TVM Region

Posting Order AE EKM Region

Posting Order AE KKD Region

TENDER FOR PURCHASE OF CHEMICALS FROM EDAYAR ZINC LIMITED(The last date for submitting tender invited for the purchase of chemicals stored in M./s Edayar Zinc,Edayar (Former Binani Zinc) is extended upto 29.09.2018)

-Annexure-A

-Annexure-B

-Binani Zinc Tender Document-Final

-Binani Zinc Notice inviting tender

 Rank List Assistant Scientist Trivandrum 

-Rank List Assistant Scientist Kozhikode

-Rank List Assistant Engineer Trivandrum 

-Rank List Assistant Engineer Ernakulam

--Rank List Assistant Engineer Kozhikode

Transfer Order

-Minutes of the meeting convened by Board Chairman on 23-06-2018 regarding Neelakurinji

Inspection Format for Verification of Compliance to the BMWM Rules 2016 in VeterinaryHospitals/Animal Houses

Minutes of the meeting convened by Board Chairman against the storage of hazardous chemicals and wastes in the vicinity of M/s  Edayar Zic Ltd

Minutes of the pre bid meeting of CAAQMS held on 8.06.2018

Prebid meeting for E-tender for supply, installation, commissioning, operation & maintenance of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station and display system on 08-06-2018 at 11am at Head Office Trivandrum

Press Release - World Environmental Day 2018

World Environmental Day Celebration on 05.06.2018-Invitation Letter

World Environmental Day Celebration on 06.06.2018-Invitation Letter

World Environmental Day Celebration on 07.06.2018-Invitation Letter

Quotation Notice - Sealed quotations are invited for the printing and supplying of stationery items

-E-Tenders are invited from reputed agencies for the supply, installation, commissioning, operation and maintenance of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station

TENDER NOTICE For Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station

Quotation Notice - Carry out publicity work of notes and advertisement of the Board

Sanitation survey of River Karamana

Press Release - Auto Renewal on OCMMS

List of E-Waste Collection Centers - 2017 October

Posting Orders - NAMP/SAMP Operators for the Board 

Notice - Directions to Local Bodies

Tender Notice - Training centre cum auditorium at Regional Office, Ernakulam

 Expression of Interest - Project Management Consultant for establishing Water and Air quality equipments calibration centre

Revision of Consent fee-  Government Order GO(P) No.2/2017/Envt

CONTINUOUS AMBIENT AIR QUALITY MONITORING (15th OCT - 15th NOV)

അറിയുവാനുള്ള അവകാശ ചട്ടം നടപ്പാക്കല്‍- ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 Renewal of Group Personal Accidental Insurance Scheme for the year 2018- Government Order

 Notice to Pensioners : All Pensioners are requested to download and fill up the attached form and submit to the nearest office on or before 21-11-2017

 Recruitment to various categories in the Board

 Rank List- Junior Scientific Assistant

 Guidelines on Environmental Management of Construction and Demolition Waste- march 2017

 Notice to all Brand Owners- Inside and Outside the State with respect to Plastic Rules

 Notice to all major e-Good Producers - Inside and Outside the State

 Instruction to officers to enforce RTI Act 2005 - Order issued

IT Cell , Head Office Help desk Number : 9497719008 ( Timing 10.30 AM to 4.30 PM)

 Promotions/ Transfer and Postings of Officers - Order Issued

 Rank List- Recruitment of Assistant

 Rank List- Recruitment of Driver

 Rank List- Recruitment of Peon

 Rank List- Recruitment of Attender

 Rank List- Recruitment of Typist

 Rank List- Recruitment of Confidential Assistant

 National Green Tribunal (NGT) Order in OA 199/2014

 Requirement of Environmental Clearance for Quarrying activities- Legal Opinion (WP 12168 /2017 - High court of Kerala)

Urgent Notice to all Industrial Units in Kerala

Supreme Court Judgement on Writ Petition(C) No.375/2012 (Necessity to provide ETP in Industry)

Open API for Integrating Multi-Software clients to Kerala State Pollution Control Board Central Server Software for CEMS, EQMS and AAQMS

 Board is providing assistance for filing of Online Consent Applications through KIOSK, established in all District Offices. Applicant can avail this facility directly from the Board Offices, without the help of a third party

 Press Release - e-Payment in OCMMS (Malayalam)

Categorywise List of Posting in Board"s Head Office, Regional Office, Central Lab and District Office 

 Delegation of Powers to Regional Offices

Report of Transfer of Charge 

Expression of Interest- Oil spill contingency plan

Variation order for category change- Press release

List of the Units in Kerala Registered with MoEF/CPCB/SPCB as Recyclers under hazardous wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2007

List of the Units in Kerala Registered with MoEF/CPCB/SPCB as Recyclers under hazardous wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008

SITING CRITERIA AND CONSENT CONDITIONS DRAFT NOTIFICATION - FOR COMMENT OF DISTRICT OFFICES

 2017-11-28 Investigation into Large scale import of used Multi Function Digital Copiers in violation of Environment Protection Act and Rules and in violation of Foreign Trade Policy of Government of India

 

14-10-2019

AQI daily average 11-10-2019 to 13-10-2019... Read More

11-10-2019

AQI daily Average 10-10-2019... Read More

10-10-2019

AQI daily average 08-10 2019 to 09-10-2019... Read More

10-10-2019

AQI daily average 05-10-2019 to 07-10-2019... Read More

05-10-2019

AQI Daily Average 04-10-2019... Read More

All news